GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Tân An - Yên Dũng - Bắc Giang

      Xã Tân An được thành lập từ tổng Tân Dân Huyện Phượng Nhỡn gồm xã Tân An xã quỳnh Sơn, Xã Xuân Phú. Ngày nay là một miền quê nghèo song có truyền thống chống giặc ngoại xâm, truyền thống xây dựng quê hương dất nước, truyền thống hiếu học.Tổng số cán bộ giáo viên 46 trong đó trình độ đại học chiếm hơn 90%. Năm học 2017 - 2018 trường có 5 giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh có nhiều học sinh giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh. Nhiều năm liền trường có học sinh thi đỗ vào lớp 10 dẫn đầu trong toàn huyện.